فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردا فن پارس

مهندسین مشاور

  1. خانه
  2. >
  3. درباره ما

درباره ما

معرفی شرکت

شــرکت مهندســین مشــاور فردافــن پــارس در ســال ۱۳۸۲ بــا بهــره گیــری از منابــع انســانی ممتــاز، پشــتوانه ی دانــش تجربــی و تخصصــی و بــا هــدف مدیریــت تهیــه طــرح در جهــت خلــق طراحــی مــدرن مطابــق بــا اســتانداردهــای جهانــی، مطالعــات توجیهــی اقتصــادی و نظــارت بــر ســاخت پــروژه هــای بــزرگ عمرانــی تشــکیل گردیــد. ایــن شــرکت از جملــه مشــاورانی اســت کــه مهندســان خبــره و ارشــد را در زمینــه های طراحــی، نظــارت، مشــاوره، محاســبه و اجــرای ســازه هــای فلــزی و بتنــی، معمــاری، شــهر ســازی، تاسیســات و بــرق را در گــروه خــود دارد کــه با انجام بیش از 400 پــروژه تخصصــی، موفــق بــه کســب تــراز اول صلاحیــت خدمــات مشــاوره شــده اســت.

مدارک و صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور
پایه 1 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
پایه 2 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
پایه3 تخصص راه سازی

خدمات ما

معماری

سازه

تاسیسات الکترونیکی

تاسیسات مکانیکی

متره و برآورد

تیم فردافن

زهرا ضابطی

مدیر عامل

کارشناسی مهندسی برق

حمیدرضا حبیبی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس مهندسی برق

محمود بنفشه افشان

عضو هیئت مدیره

کارشناس مهندسی راه و ساختمان

ارزش های فردافن

شرکت مهندسین مشاور فردا فن پارس در راستای توسعه پایدار کشور با آگاهی از سیاست ها و تصمیمات کلان کشوری ( در فازهای طراحی، مهندسی و نظارت و مدیریت پروژه ها ) توجه و اهتمام خود را بر مبنای استانداردها و قوانین و آیین نامه های مدون بین المللی و ملی با حفظ مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد به کیفیت خدمات ارائه شده به منظور رضایتمندی کارفرمایان سرلوحه خود قرار داده و با نظم دهی و آراستگی سیستم سازمانی خود در رسیدن به اهداف پایدار ملی ماموریت و چشم انداز خود را دنبال می نماید.

چرا فردافن؟

داشتن دانش و زیر ساخت های لازم

خدمات مهندسی در این شرکت توسط یک تیم مجرب و با بهره گیری از دانش و استاندارد روز  و استفاده از بروزترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در دنیا انجام می پذیرد.

تجربه و مهارت کافی

مدیران و موسسان این شرکت دارای بیش از 30 سال سابقه در طراحی و مشاوره  پروژه های درمانی و آموزشی می باشند.

پروژه های شاخص